Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
1 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 09 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5в/ 2018-10-05
2 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 09 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5б/ 2018-10-05
3 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 09 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2018-10-05
4 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 09 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-10-05
5 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 09 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-10-05
6 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 09 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-10-05
7 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 09 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-10-05
8 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 09 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-10-05
9 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 09 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-10-05
10 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5в/ 2018-09-06
Нийт: 293 үр дүн
1 2 3 4 5  Дараах