2017 оны 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжүүлэлтийн тайлан

АЙМАГ, ДҮҮРГИЙН ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР, ХЭЛТЭС БОЛОН ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГУУДААС ИРҮҮЛСЭН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ  01 ДҮГЭЭР АЛБАН ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН


Хавсаргасан файл: