Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 2018 оны 01 дүгээр улирлын тайлан

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын "Сахилга  хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай"  Засгийн газрын

2017 оны  01 дүгээр албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний 2018 оны 01 дүгээр улирлын тайлан


Хавсаргасан файл: