Ил тод байдал

Ангилал:
Нэр Огноо
21 2017 оны 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжүүлэлтийн тайлан 2018-11-14
22 Арилжаанй банкнуудад 2018-10-26
23 “Ахмад настны үндэсний төв”-д “Нормын хувцас зөөлөн эдлэл” нийлүүлэх 2018-09-13
24 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 2018 оны 01 дүгээр улирлын тайлан 2018-06-15
25 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын давхар ажил эрхэлж болох ажлын жагсаалт 2018-04-11
26 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-04-11
27 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2018-03-22
28 ХБИ-ий байнгын ажлын байр бий болгох зорилгоор боловсруулсан төслүүдэд санхүүгийн дэмжлэг олгох сонгон шалгаруулалт 2018-03-13
29 ХХҮЕГ-ын Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2018 оны төлөвлөгөө 2018-03-09
30 Ахмад настанд амралт, сувиллын үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2018-02-26
Нийт: 85 үр дүн