Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
1 ЗГ-ын 2017 оны 01 дүгээр албан даалгавар 2018-06-01 2019-12-01 Татах
2 ХХҮЕГ-ын 2018 оны "Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай" ЗГ-ын 2018 оны 01-р албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 2018-02-10 - Татах
3 Бусад хууль тогтоомж - - Татах
4 Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай ХХҮЕГ-ын даргын тушаал 2017-10-30 - Татах
5 Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 2017-10-30 2022-10-30 Татах
6 Ажлын байранд мөрдөх хэм хэмжээний журам 2017-02-08 - Татах
7 Монголын нийгмийн ажилтнуудын мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм 2017-10-11 2022-10-11 Татах
8 ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр 2017-10-10 2021-10-10 Татах
9 Нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр 2017-10-10 - Татах
10 Нийгмийн халамжийн ажилтнуудын хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр 2017-04-28 - Татах
Нийт: 17 үр дүн
1 2  Дараах