Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
1 ХХҮЕГ-ын 2018 оны "Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай" ЗГ-ын 2018 оны 01-р албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 2018-02-10 - Татах
2 Бусад хууль тогтоомж - - Татах
3 Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай ХХҮЕГ-ын даргын тушаал 2017-10-30 - Татах
4 Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 2017-10-30 2022-10-30 Татах
5 Ажлын байранд мөрдөх хэм хэмжээний журам 2017-02-08 - Татах
6 Монголын нийгмийн ажилтнуудын мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм 2017-10-11 2022-10-11 Татах
7 ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр 2017-10-10 2021-10-10 Татах
8 Нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр 2017-10-10 - Татах
9 Нийгмийн халамжийн ажилтнуудын хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр 2017-04-28 - Татах
10 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний байгууллагын архивын ажлын заавар батлах тухай 2017-09-19 - Татах
Нийт: 16 үр дүн
1 2  Дараах